ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Είναι οι υπογραφείς του ιδρυτικού εγγράφου του Οργανισμού μας. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ως αξιωματούχοι του οργανισμού μας σε συγκεκριμένες θέσεις.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Τακτικά μέλη είναι όσα πρόσωπα εξασφαλίζουν σχετική εγγραφή σύμφωνα με το Καταστατικό και τους εκάστοτε κανονισμούς και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρειάζεται να είναι διπλωματούχοι ή πιστοποιημένοι Συνθετικοί Ψυχοθεραπευτές και να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ως αξιωματούχοι του οργανισμού μας σε συγκεκριμένες θέσεις και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που το Καταστατικό και η εκάστοτε κανονισμοί δύνανται να παρέχουν στα μέλη.

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Συνδεόμενα μέλη είναι πρόσωπα που σπουδάζουν ψυχοθεραπεία καθώς και όσα άλλα πρόσωπα ενδιαφέρονται για την ψυχοθεραπεία αλλά δεν κατέχουν προσόντα που απαιτούνται για να εγγραφούν ως τακτικά μέλη. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλεγούν σε συγκεκριμένες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απολαμβάνουν λιγότερα προνόμια από τα τακτικά μέλη.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ Επίτιμα μέλη είναι αυτά που ανακηρύσσονται ως επίτιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση για ανακήρυξη προσώπου ως επίτιμου μέλους είναι να είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και συνεισφοράς στον τομέα της συνθετικής ψυχοθεραπείας ή της συνθετικής σκέψης. Τα μέλη αυτά δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σε αιρετές θέσεις του οργανισμού