2. Ξέρατε ότι στην Κύπρο υπάρχει νομοθεσία που υποχρεώνει ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές να τηρούν ξεχωριστό αρχείο για κάθε πρόσωπο στο οποίο παρέχουν επαγγελματική φροντίδα;

Στην Κύπρο υπάρχουν δύο κύριες νομοθεσίες που περιγράφουν την υποχρέωση όλων των επαγγελματιών στον τομέα της φροντίδας της υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχολόγων και των ψυχοθεραπευτών να τηρούν αρχείο για τα πρόσωπα που εξυπηρετούν ως επαγγελματίες. Πρόκειται για τον Περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμο και τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο. Σύμφωνα με τους νόμους αυτούς, όσοι παρέχουν υπηρεσίες υγείας συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής φροντίδας και προέρχονται από ρυθμισμένο με νόμο επάγγελμα όπως λ.χ. η ψυχολογία, αλλά και όσοι προέρχονται από επάγγελμα που αναγνωρίζεται αλλά δεν είναι ρυθμισμένο με νόμο, όπως λ.χ. η ψυχοθεραπεία, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν ξεχωριστό αρχείο για κάθε πρόσωπο που εξυπηρετούν. Στο αρχείο αυτό οφείλουν να καταγράφουν στοιχεία για την ταυτότητα του εξυπηρετούμενου, το ιστορικό του, την παρούσα του κατάσταση και την πορεία της θεραπείας του. Μάλιστα κάτω από ορισμένες συνθήκες οι επαγγελματίες υγείας είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν αντίγραφο του περιεχομένου του αρχείου στον εξυπηρετούμενο ή σε νόμιμο αντιπρόσωπό του. Παραβίαση ή παραμέληση στην εφαρμογή των προνοιών αυτών από επαγγελματίες υγείας παρέχει το δικαίωμα στους εξυπηρετούμενους να προσφύγουν στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και/ή στην Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών και/ή στις Επαρχιακές Επιτροπές Δικαιωμάτων των Ασθενών. (περισσότερα βλ. Πλατρίτης Κ. 2015 Περί τήρησης αρχείου και σύνταξης γνωμάτευσης)